十金剛心

(十金剛心, 十金刚心)
Ten characteristics of the "diamond heart" as developed by bodhisattva:
(1) complete insight into all truth;
(2) saving of all creatures;
(3) the glorifying of all Buddha-worlds;
(4) supererogation of his good deeds;
(5) service of all Buddhas;
(6) realization of the truth of all Buddha-laws;
(7) manifestation of all patience and endurance;
(8) unflagging devotion to his vocation;
(9) perfection of his work;
(10) aiding all to fulfill their vows and accomplish their spiritual ends. [lang id =1028]華嚴經 55.
* * *
﹝出華嚴經﹞ 金剛是喻。 金剛心者, 謂菩薩之心, 堅固不動, 猶如金剛也。 (菩薩, 梵語具云菩提薩埵, 華言覺有情。 ) 〔一、 覺了諸法〕, 謂菩薩發大願心, 誓欲了知無量無邊不可窮盡一切微妙法門, 無有遺餘, 故云覺了諸法。 〔二、 化度眾生〕, 謂菩薩以無上涅槃之道, 度脫十方無量無邊一切眾生, 悉得出離諸趣, 故云化度眾生。 (梵語涅槃, 華言滅度。 ) 〔三、 莊嚴世界〕, 菩薩謂十方世界, 無量無邊, 不可窮盡; 我當以諸佛國土最上莊嚴之具而莊嚴之, 故云莊嚴世界。 〔四、 善根迴向〕, 謂菩薩以種種修行善根, 皆悉迴向無上佛果菩提, 普及法界眾生, 故云善根迴向。 (梵語菩提, 華言道。 ) 〔五、 奉事大師〕, 大師即佛也, 謂菩薩以所修善根功德, 承事供養無量無邊一切諸佛, 悉令周遍, 無所闕少, 故云奉事大師。 〔六、 實證諸法〕, 謂菩薩於諸法實相之理, 非實非虛, 非有非無, 悉皆真實證知, 故云實證諸法。 〔七、 廣行忍辱〕, 謂菩薩或被眾生訶罵, 或被楚撻, 或截手足, 或割耳鼻, 或挑其目, 或級其頭, 如是一切皆能忍受, 無有瞋恨, 故云廣行忍辱。 〔八、 長時修行〕, 菩薩謂未來世劫, 無量無邊, 不可窮盡; 我當盡彼之劫, 行菩薩道, 教化眾生, 永無疲倦, 故云長時修行。 (劫, 梵語具云劫波, 華言分別時節。 ) 〔九、 自行滿足〕, 謂菩薩建立妙行, 以心為本, 心體清淨, 則能圓滿一切功德善根, 具足無上大菩提道, 故云自行滿足。 〔十、 令他願滿〕, 謂菩薩自行既滿, 慈悲之心轉更增上。 故為求解脫者, 說於涅槃之道, 為求佛法者, 說於大乘之法, 悉皆令其願心滿足, 故云令他願滿。
* * *
十種像金剛寶石一樣晶瑩銳利的心, 即覺了法性、 化度眾生、 莊嚴世界、 善根回向、 奉事大師、 實證諸法、 廣行忍辱、 長時修行、 自行滿足、 令他願滿。

Dictionary of Buddhist terms. 2013.

Look at other dictionaries:

  • 十金剛心向果 — 十種迴向的法門。 梵網經心地品說: 「十金剛心向果: 一信心, 二念心, 三迴向心, 四達心, 五直心, 六不退心, 七大乘心, 八無相心, 九慧心, 十不壞心。 諸佛當知, 從是十金剛心, 入堅聖忍中。」 …   Dictionary of Buddhist terms

  • 十金刚心向果 → 十金剛心向果 — 十種迴向的法門。 梵網經心地品說: 「十金剛心向果: 一信心, 二念心, 三迴向心, 四達心, 五直心, 六不退心, 七大乘心, 八無相心, 九慧心, 十不壞心。 諸佛當知, 從是十金剛心, 入堅聖忍中。」 …   Dictionary of Buddhist terms

  • 十金刚心 → 十金剛心 — ﹝出華嚴經﹞ 金剛是喻。 金剛心者, 謂菩薩之心, 堅固不動, 猶如金剛也。 (菩薩, 梵語具云菩提薩埵, 華言覺有情。 ) 〔一、 覺了諸法〕, 謂菩薩發大願心, 誓欲了知無量無邊不可窮盡一切微妙法門, 無有遺餘, 故云覺了諸法。 〔二、 化度眾生〕, 謂菩薩以無上涅槃之道, 度脫十方無量無邊一切眾生, 悉得出離諸趣, 故云化度眾生。 (梵語涅槃, 華言滅度。 ) 〔三、 莊嚴世界〕, 菩薩謂十方世界, 無量無邊, 不可窮盡; 我當以諸佛國土最上莊嚴之具而莊嚴之, 故云莊嚴世界。… …   Dictionary of Buddhist terms

  • 金刚心菩萨 → 金剛心菩薩 — 大乘五十二個階位中, 第五十一位的菩薩, 叫做等覺, 意思是此覺已經與佛差不多相等了, 此時若回顧第十法雲地, 已經可以叫做佛, 若瞻望佛地, 則還差一點, 所以只叫做金剛心菩薩, 或無垢地菩薩。 …   Dictionary of Buddhist terms

  • 金剛心菩薩 — 大乘五十二個階位中, 第五十一位的菩薩, 叫做等覺, 意思是此覺已經與佛差不多相等了, 此時若回顧第十法雲地, 已經可以叫做佛, 若瞻望佛地, 則還差一點, 所以只叫做金剛心菩薩, 或無垢地菩薩。 …   Dictionary of Buddhist terms

  • 八段錦金剛靜坐法 — (八段錦金剛靜坐法, 八段锦金刚静坐法) 煉養功法。 為一種文式八段錦。 作全套功夫約須三十分鐘, 可每天早上起床未膳前、 晚上將睡時各一次。 有安神強心, 壯氣補血益精, 調和血壓, 驅除雜病的良效。 一般修煉一月小成, 三月大成, 時時修養, 時時獲益。 《內外功圖說輯要》: 閉目冥心坐: 盤膝而坐, 頭宜正, 腰宜直, 兩手拳握放在膝上, 呼吸勻靜, 兩目似閉不閉。 握固靜思神: 神光內收下照, 心中一念不生, 萬緣放下, 覺得身心俱空, 天寬地闊(以上兩項約十分鐘)。… …   Explanatory dictionary of Taoism

  • 金輪 — (金輪, 金轮) 1.佛教語。 “輪”(梵語Cakra), 是 印度 古代戰爭用的一種武器。 印度 古傳說中征服四方的轉輪王出生時, 空中自然出現此輪寶, 預示他將來的無敵力量。 輪寶有金銀銅鐵四種, 感得金輪寶者, 為金輪王, 乃四輪之首, 領東南西北四大洲。 唐 王勃 《釋迦佛賦》: “蓋以玉輦呈瑞, 金輪啟圖。” 宋 陸游 《老學庵筆記》卷九: “至 宣和 末, 又以方士 劉知常 所鍊金輪, 頒之天下 神霄宮 , 名曰神霄寶輪。 知常 言其法以水鍊之成金, 可鎮分野兵饑之災。” 清 …   Big Chineese Encyclopedy

  • 金轮 — (金輪, 金轮) 1.佛教語。 “輪”(梵語Cakra), 是 印度 古代戰爭用的一種武器。 印度 古傳說中征服四方的轉輪王出生時, 空中自然出現此輪寶, 預示他將來的無敵力量。 輪寶有金銀銅鐵四種, 感得金輪寶者, 為金輪王, 乃四輪之首, 領東南西北四大洲。 唐 王勃 《釋迦佛賦》: “蓋以玉輦呈瑞, 金輪啟圖。” 宋 陸游 《老學庵筆記》卷九: “至 宣和 末, 又以方士 劉知常 所鍊金輪, 頒之天下 神霄宮 , 名曰神霄寶輪。 知常 言其法以水鍊之成金, 可鎮分野兵饑之災。” 清 …   Big Chineese Encyclopedy

  • 十種智明 — ﹝出華嚴經﹞ 智明者, 智慧明了也。 謂以十種善巧之智, 明了通達一切眾生境界, 教化調伏, 令出生死苦海, 而成正覺也。 〔一、 知眾生業報智明〕, 謂菩薩以善巧智明, 了達一切眾生造諸惡業而受苦報, 是名知眾生業報智明。 (菩薩, 梵語具云菩提薩埵, 華言覺有情。 ) 〔二、 知一切境界寂滅智明〕, 謂菩薩以善巧智明, 了達世間一切境界, 清淨寂滅, 無諸雜染, 是名知一切境界寂滅智明。 〔三、 知一切所緣, 唯是一相智明〕, 謂菩薩以善巧智明, 了知一切眾生所緣諸法,… …   Dictionary of Buddhist terms

  • 十號 — ﹝出佛說十號經﹞ 此十號義, 若總略釋之, 則: 無虛妄名如來, 良福田名應供, 知法界名正遍知, 具三明名明行足, 不還來名善逝, 知眾生國土名世間解, 無與等名無上士, 調他心名調御丈夫, 為眾生眼名天人師, 知三聚名佛。 具茲十德, 名世間尊。 祖師所述經教, 皆依此義而釋。 今此經中, 合世間解、 無上士以為一號, 雖開合不同, 其義則一, 故兩存之。 (三明者, 天眼明、 宿命明、 漏盡明也。 三聚者, 正定聚、 邪定聚、 不定聚也。 ) 〔一、 如來〕, 如來之義有三。… …   Dictionary of Buddhist terms

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.